Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Výhody kupní smlouvy na auto ze stránky "www.kupnismlouva-auto.cz"

Tento portál vznikl s podporou neziskové organizace, přičemž cílem je:

1. vzpružnění finančního trhu,

2. zabránění vzniku smluv s chybami, které znemožní věřiteli případné vymáhání pohledávky,

3. snížení nákladů věřitelů na právníky, advokáty, smlouvu si dokážete správně a zcela vypracovat bez pomoci třetí osoby.

Na internetu (jiných stránkách) je možné nalézt velké množství vzorů kupní smlouvy na auto, které již na první pohled nechrání věřitele dostatečně. Aplikace na této stránce každému uživateli zaručuje, že jeho právní vztah vyplývající z kupní smlouvy na auto bude řádně podložené platným a úplným dokladem. Aplikace vede uživatele k tomu, aby na nic nezapomněl.

Kupní smlouva na auto vzor na stránce www.kupnismlouva-auto.cz byla vypracována ve spolupráci s advokátní kanceláří a je v případě legislativních změn průběžně doplňována a upravována. Kupní smlouva na auto (vzor) na této stránce je proto vždy aktuální. Získáváte tak jistotu, že Kupní smlouva na auto je vypracována správně a úplně a bude i vymahatelná, pokud by mezi účastníky vznikly problémy. Kupní smlouva na auto (vzor) na této stránce pokrývá všechny okolnosti, které mohou vzniknout v reálné situaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Do kupní smlouvy na auto (vzoru) jsme zakomponovali rozhodčí doložku. Rozhodčí doložka je ustanovení ve smlouvě o půjčce, které stanoví, že pokud jedna smluvní strana (obvykle dlužník) nebude plnit své povinnosti, druhá smluvní strana (obvykle věřitel) se bude moci obrátit na stálý rozhodčí soud a žádat soud o zrychlené rozhodnutí.

Vybrali jsme pro vás Rozhodčí soud Bratislava, který rozhoduje odborně a zejména rychle. Rozhodčí řízení probíhá bez nařízení jednání . Rozhodce rozhodne na základě listinných dokladů, které mu boudu předloženy na rozhodování. Osobní účast věřitele nebo dlužníka na jednání není vůbec nutná, protože řízení je zásadně písemné.

Hlavní výhody řízení před rozhodcem jsou:
- rychlost rozhodování
- poplatky
- neveřejnost řízení
- konečné rozhodnutí
- odborné rozhodování

Rychlost rozhodování

Trvání rozhodčího řízení je nesrovnatelně kratší, než řízení před obecným soudem u nás. Zatímco soudní řízení může trvat 8-9 měsíců (někdy dokonce několik let), řízení před rozhodcem trvá jen několik týdnů. Proto jsme vložili rozhodčí doložku do každé smlouvy na této stránce. Rychlost rozhodování ocení každý věřitel, který se chce domoci svého práva bez zbytečných průtahů. Obvykle se na tuto možnost zapomíná.

Poplatky

V řízení před rozhodcem navrhovatel zaplatí poplatek (4 %) z hodnoty sporu.

Neveřejnost řízení

Řízení před rozhodcem je neveřejné, pokud se účastníci řízení nedohodnou jinak. Pokud si to oba účastníci řízení nepřejí, rozhodce rozhoduje bez přítomnosti veřejnosti.

Konečné rozhodnutí

V rozhodčím řízení platí, že řízení je jednoinstanční (tj. jednostupňové). Po obdržení rozhodnutí rozhodce je toto rozhodnutí pravomocné a po uplynutí "lhůty na plnění" i vykonatelné. Stává se tak exekučním titulem. Přestože je možné přezkoumat zákonnost rozhodnutí rozhodce obecným soudem, přezkoumá se výlučně ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, nejde tedy o klasické odvolání, jako je tomu v případě obecných soudů.

Odborné rozhodování

Rozhodci jsou odborníci v oblasti práva.


Věříme, že tato stránka každému věřiteli v maximální možné míře zvýší dobytnost jeho pohledávky.