Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Kupní smlouva na auto

Z kupní smlouvy na auto vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě (auto) kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě (auto) převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouva na auto je nejběžnějším odvozeným způsobem nabytí vlastnického práva k autu. Jde o dvoustranný právní úkon sestávající z návrhu (oferty) a přijetí návrhu (akceptace). Z kupní smlouvy na auto prodávajícímu vznikne povinnost auto kupujícímu odevzdat a kupujícímu auto převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Kupní smlouvu na auto může platně uzavřít pouze vlastník auta, případně jím zmocněná osoba. Od nevlastníka nelze podle občanského zákoníku nabýt kupní smlouvou auto. Podstatnou náležitostí kupní smlouvy na auto je i dohoda o ceně. Kupní smlouva na auto je nezbytným předpokladem a podkladem při koupi motorového vozidla a slouží jako důkaz o dohodě účastníků o převodu vlastnického práva k autu. Při kupní smlouvě na auto nesmíme zapomenout na řádný popis předmětu převodu: typ vozidla, SPZ (registrační značku), VIN číslo, rok výroby, barva, stav tachometru a jiné údaje.

Vlastnické právo se na základě kupní smlouvy na auto nabývá podle občanského zákoníku jejím převzetím, pokud nebyla dohodnuta výhrada vlastnictví. V kupní smlouvě na auto na této stránce jsme uvedli článek, podle kterého se účastníci smlouvy mohou dohodnout, kdy dojde k převodu vlastnického práva k autu. Čas převodu vlastnictví k autu tedy nemusí být totožný s časem předání auta kupujícímu. S přechodem vlastnictví na kupujícího je spojen i přechod nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě (auta) (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Pokud kupující nabude vlastnictví k autu dříve, než dojde k odevzdání předmětu koupě.

  Kupní smlouva na auto je synalagmatickým závazkem, tj. práva a povinnosti z kupní smlouvy na auto jsou navzájem podmíněny. Důsledkem tohoto charakteru kupní smlouvy na auto je, že pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto něco jiného a něco jiného není ani obvyklé,
 • - kupující má povinnost převzít věc a zaplatit kupní cenu bez zbytečného odkladu,
 • - prodávající má povinnost předat předmět koupě bez zbytečného odkladu.

Nezbytnou náležitostí kupní smlouvy na auto je dohoda o ceně. V kupní smlouvě na auto si mohou účastníci (prodávající a kupující) dohodnout různé způsoby, jak dojde k placení kupní ceny (v hotovosti, převodem). Smluvní strany si mohou dohodnout v kupní smlouvě na auto i jiné podmínky splatnosti kupní ceny, kupní cena může být splatná najednou nebo ve splátkách (pravidelných, nepravidelných).

Podle kupní smlouvy na auto kupující nemá povinnost plnit: 1 / pokud prodávající není ochoten plnit, nebo nesplnil, přestože tak měl podle kupní smlouvy na auto udělat dříve nebo současně s tím, 2 / pokud se auto odesílá na místo plnění nebo určení, dokud nemá možnost auto prohlédnout. Prodávající nemá povinnost plnit pokud kupující není ochoten zaplatit kupní cenu, přestože tak měl učinit podle kupní smlouvy na auto dříve nebo současně s tím. I ten, kdo je povinen plnit předem, může své plnění odepřít až do doby, dokud nebude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné, je-li plnění druhého účastníka ohroženo skutečnostmi, které nastaly u druhého účastníka a které mu nebyly známy, když smlouvu uzavřel (§ 560) . Pokud se prodávající nebo kupující dostane s plněním podle kupní smlouvy na auto do prodlení, smluvní strany postihují i ​​důsledky uvedené v ustanoveních o prodlení.

Kupní smlouva na auto a zpoždění

Věřitel má právo:

 • 1/ odstoupit od smlouvy, pokud dlužník nesplatí dluh ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou dlužníkovi poskytl,
 • 2/ požadovat od dlužníka kromě plnění i úroky z prodlení, není-li podle zákona povinen platit poplatek z prodlení,
 • 3/ trvat na splnění smlouvy i v případě prodlení dlužníka při tzv. fixních smlouvách, nebo pokud z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění věřitel nemůže mít zájem. V takovém případě však věřitel musí dlužníkovi bez zbytečného odkladu oznámit, že na plnění trvá; pokud tak neučiní, smlouva se ze zákona od počátku ruší,
 • 4/ na náhradu škody způsobené prodlením; u peněžního dluhu pouze tehdy, kdy škoda není kryta úroky z prodlení nebo poplatkem z prodlení.

V důsledku prodlení věřitele má dlužník tato práva:

 • 1/ právo na náhradu nákladů, které mu tím vznikly,
 • 2/ právo na náhradu jiných škod způsobených prodlením, lze-li věřiteli přičítat zavinění,
 • 3/ právo vyplývající z ustanovení o zabezpečení závazků,
 • 4/ právo splnit svůj závazek uložením do úřední úschovy.

Při kupní smlouvě na auto obecně má prodlení tyto důsledky: Pokud je kupující v prodlení s převzetím, prodávající má právo (ne povinnost) předmět koupě (auto) uložit na náklady kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele.

Kupní smlouva na auto a vady

Pokud věc má vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Prvořadou povinností prodávajícího při kupní smlouvě na auto je upozornit kupujícího na vady, o kterých ví. Není rozhodující, zda se jedná o vady faktické (tj. např. vady funkčnosti, jakosti apod.), Nebo o vady právní (tj. vady, které brání prodávajícímu disponovat věcí, případně dispozici omezují - např. omezení převodu vlastnictví apod.). Zcizitel neodpovídá za vady ani tehdy, když se věc přenechává tak jak stojí a leží, ledaže nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil. O vadu věci jde i tehdy, jestliže prodávající kupujícího ujistil, že věc má určité vlastnosti vymíněné kupujícím, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže jako nepravdivé. Odpovědnost za vady má objektivní povahu, za kterou prodávající odpovídá, pokud věc vykazovala vadu v době uzavření smlouvy bez zřetele na to, zda o vadě věděl, nebo ne. Kupní smlouva na auto by tedy měla obsahovat vyjmenované vady, o kterých prodávající ví.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, kupující má právo 1/ žádat slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, 2/ odstoupit od smlouvy, pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, 3/ na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, 4/ na náhradu škody podle obecných ustanovení.

Pokud prodávající ujistil kupujícího, že věc má určité vlastnosti nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže jako nepravdivé, kupující má právo

 • 1/ odstoupit od smlouvy, i když věc je jinak upotřebitelný,
 • 2/ pokud neodstoupí od smlouvy, na slevu ze sjednané kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady,
 • 3/ na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady,
 • 4/ na náhradu škody podle obecných ustanovení.
Doporučujeme do kupní smlouvy na auto uvést v případě prodávajícího co nejvíce vad, i ty, o kterých se prodávající pouze domnívá.

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do 24 měsíců od převzetí věci. Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Donedávna platila právní úprava, že prodávající odpovídá kupujícímu jen za vady, které měla věc pouze v době prodeje, a neposkytovaly se žádné záruční doby na uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Byla ustavena šestiměsíční doba, která byla pojata ne jako záruční doba, ale pouze jako doba, v níž může kupující vytknout ty vady, které existovaly v době uzavření kupní smlouvy. Nové znění tohoto ustanovení zákona je velmi přísně k prodávajícím při prodeji použité věci. Dovolíme si tvrdit, že jde o neodůvodněné zvýhodňování kupujícího při koupi použité věci.

Kupní smlouva na auto a výhrada vlastnictví

Při kupní smlouvě na auto si smluvní strany mohou dohodnout tzv. výhradu vlastnictví. Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí se tato výhrada dohodnout písemně. Pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, ​​přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na kupujícího odevzdáním věci. Při kupní smlouvě na auto má výhrada vlastnictví tzv. zajišťovací funkci pro zaplacení kupní ceny. Ustanovení umožňuje, aby se smluvní strany dohodly, že kupující se stane vlastníkem až po zaplacení dohodnuté kupní ceny. Smlouva o výhradě vlastnictví musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Toto nebrání tomu, aby prodávající uplatnil právo na zaplacení kupní ceny. Výhrada vlastnictví má i ten důsledek, že až do přechodu vlastnictví na kupujícího věc nelze postihnout výkonem rozhodnutí - exekucí, což je často velmi důležité.