Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu: Kupní - prodejní smlouva na auto //

Kupní smlouva na auto

(dle § 2079 a násl. občanského zákoníku)

Prodávající: ........................................, nar./ rodné číslo: ........................................, bydliště: ........................................, občanství: ........................................
/dále jen jako „prodávající“/
Kupující: ........................................, nar./ rodné číslo: ........................................, bydliště: ........................................, občanství: ........................................
/dále jen jako „kupující“/
/dále spolu jen jako „smluvní strany“/

I. Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného motorového vozidla.
Předmětem koupě podle této kupní smlouvy je motorové vozidlo:
Typ (model): FORD FUSION
Registrační značka vozidla (SPZ): ........................................
Rok výroby: ........................................
Číslo karoserie (VIN): ........................................
Barva: ........................................
Stav tachometru:    ........................................
Jiné údaje: ........................................
/dále jen „předmět koupě“/

II. Kupní cena a její splatnost

1/ Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě ve výši ........................................ (slovem: ........................................).
2/ Kupní cena je splatná následujícím způsobem:
První část kupní ceny ve výši ........................................ (slovem ........................................) byla zaplacena při podpisu této smlouvy v hotovosti, druhá část kupní ceny ve výši ........................................ (slovem ........................................) bude zaplacena převodem na číslo účtu, které uvedl prodávající ........................................
a to ve splátkách následujícím způsobem: .................................................................................................... .
Nezaplacením byť jen jedné splátky se stává splatným celý dluh najednou.

III. Předání motorového vozidla

Předmět koupě (auto s příslušenstvím) bude předán ........................................ Strany o předání auta sepíší předávací protokol.
Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího zaplacením dohodnuté kupní ceny podle této smlouvy.

IV. Povinnosti a prohlášení prodávajícího

1/ Prodávající je povinen provést odhlášení motorového vozidla na příslušném dopravním inspektorátu bez zbytečného odkladu.
2/ Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s předmětem koupě nakládat a nic nebrání převodu vlastnického práva na kupujícího. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této kupní smlouvy neváznou na předmětu koupě žádné dluhy, věcná břemena ani jiné tíhy. Prodávající prohlašuje, že na jeho majetek nebylo zahájeno řízení, které by mohlo omezit nabytí vlastnického práva kupujícím.
3/ Prodávající prohlašuje, že neuzavřel s jinou osobou, kromě kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvu, smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, nájemní smlouvu a ani žádnou jinou smlouvu, která by jakýmkoli způsobem mohla omezit vlastnické právo kupujícího k předmětu koupě. Prodávající prohlašuje, že po podpisu této smlouvy smluvními stranami neudělá žádný úkon, který by jakýmkoli způsobem znemožnil nabytí nebo omezil výkon vlastnického práva kupujících k předmětu koupě.
4/ V případě, že se prokáže byť jen jedno prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě jako nepravdivé, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen provést přepis na příslušném dopravním inspektorátu bez zbytečného odkladu.

VI. Vady předmětu koupě

1/ Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem motorového vozidla.
2/ Prodávající uvádí, že auto (motorové vozidlo) má pouze tyto vady:
...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................
3/ V případě, že se objeví skryté vady na předmětu koupě po jeho předání, smluvní strany budou postupovat podle občanského zákoníku.

VII. Závěrečná ustanovení

1/ Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k přepisu předmětu koupě na dopravním inspektorátu na kupujícího ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mělo přejít vlastnické právo na kupujícího, smluvní strana, která neporušila žádnou ze svých povinností podle této smlouvy má právo od této kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou si povinny vrátit poskytnuté plnění.
2/ Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
3/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany ji mohou změnit nebo zrušit jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4/ Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z tohoto právního vztahu, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř.. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).
5/ Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu řádně přečetly, smlouvu uzavřeli svobodně a vážně, její obsahu rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují.

V ........................................, dne .............................


.................................
Prodávající
.................................
Kupující

// konec dokumentu: Kupní - prodejní smlouva na auto //