Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Kupní smlouva - co je to kupní smlouva?

Právní úpravu kupní smlouvy je možné najít v novém občanském zákoníku. Právní úprava je úplná. Kupní smlouva představuje synalagmatický (vzájemný) závazek obou stran - prodávajícího a kupujícího, přičemž prodávající se zavazuje dodat kupujícímu věc (movitou nebo nemovitou) a pro kupujícího znamená kupní smlouva povinnost převzít předmět koupě a zaplatit za něj kupní cenu. Kupujícím a prodávajícím na obou stranách mohou být fyzické ale i právnické osoby.

Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva platně vznikne, pokud je splněno několik podmínek: - obě smluvní strany jsou způsobilé k právním úkonům, - splněn právní důvod kupní smlouvy (práva a povinnosti smluvních stran) - možnost a dovolenosti plnění (kupní smlouva nesmí být v rozporu se zákonem ale i dobrými mravy) - projev vůle smluvních stran (který musí mít také své náležitosti)

Kupní smlouva může být platná i když je uzavřena ústně (s výjimkou případu, že zákon vyžaduje písemnou formu)

Náležitosti kupní smlouvy - označení smluvních stran - protistrany musí být náležitě označeny, aby nevznikla pochybnost, že smlouvu uzavíral někdo jiný. (Jméno, příjmení nebo název, datum narození nebo IČO, bydliště nebo sídlo, odpovědnou osobu jednající jménem účastníka smlouvy) - označení předmět kupní smlouvy - stejně předmět smlouvy musí být řádně označen, přičemž předmětem může být věc určena individuálně (motorové vozidlo) nebo druhově (například ovoce) - jakost zboží - kupní cena - kupní cena může být určena konkrétní výškou nebo také odkazem na její výpočet. Musí být však vždy určitelná. Bez kupní ceny kupní smlouva nevznikne.